تعرفه طراحی لوگو

طراحی لوگو تصویر

1.200.000 تومان


 • ارائه دو یا سه اتود اولیه

  ویرایش تا سه مرحله

  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ

  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی

  معرفی رنگ صحیح سازمانی

  رصد رقبای برند

  زمان تحویل تا 10 روز

طراحی لوگو تایپ

1.400.000 تومان


 • ارائه دو یا سه اتود اولیه

  ویرایش تا سه مرحله

  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ

  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی

  معرفی رنگ صحیح سازمانی

  رصد رقبای برند

  زمان تحویل تا 10 روز

طراحی لوگو تایپ و تصویر

2.500.000 تومان


 • ارائه دو یا سه اتود اولیه

  ویرایش تا سه مرحله

  پیاده سازی بر مبنای اصول برندینگ

  رعایت قوانین آکادمیک زیبایی شناختی

  معرفی رنگ صحیح سازمانی

  رصد رقبای برند

  زمان تحویل تا 10 روز

سفارش طراحی